- Hüdrotehnilised ehitised

- Veevarustus ja kanalisatsioon

- Keskkonnakaitselised rajatised

- Maaparandustööd

- Mitteriigimaanteed ja- sillad

- Projekteerimistööd

Kagumerk OÜ

Raudtee 1, 66404, Antsla

Tel./Faks 785 5780

kagumerk@kagumerk.ee

 
Aasta Projekt Maksumus (EEK)
  2015   TÖÖDE SISU   TELLIJAD
    Kurista kalapääs   MTÜ Vesilik
     
  2014   TÖÖDE SISU   TELLIJAD
    Utita veskipaisu kalapääs   Maainvest OÜ
    Oina paisjärve saneerimine   Urmas Vahur
    Mõisaküla linna vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus   Mõisaküla Linnavalitsus
    Kirikumäe küla Elisa antennimasti aluse ja tee rajamine   EMPOWER Engineering OÜ
    Antsla linna vee-ja kanalisatsiooni majaühendused   Eraisikud
    Metsamaaparandustööd   FIE Mati Hõimla
    Tiigi saneerimine ja pinnase tööd   Kaia-Kaire Hunt
    Parksepa ja Väimela järveäärte puhastamine   Võru Vallavalitsus
    Tabina liivakarjäärist liiva kaevandamine   O-I Production Estonia AS
    Läti gaasitorustike remontimine   Eesti Gaas
    Varstu silla remont   Varstu Vallavalitsus
    Hummuli drenaa˛itorustiku ehitamine   Hummuli Vallavalitsus
    Kauksi gaasijaama likvideerimine   Eesti Gaas
    Kraavi ringi tee kraavide kaevamine ja tee greiderdamine   Antsla Vallavalitsus
    Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine eramajadele   Eraisikud
  2013   TÖÖDE SISU   TELLIJAD
    Ilusa oja truubi ehitus   RMK
    Veriora liinikraavisõlme juurdepääsutee ehitus   AS EG Võrguteenus
    Drenaa˛isüsteemi rikete likvideerimine   Kesa Agro OÜ
    Drenaa˛isüsteemi rikete likvideerimine   SanLind OÜ
    Haiba küla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd   Kernu Vallavalitsus
    Vagula Maaparandusühistu maaparandusehitiste rekonstrueerimine   MTÜ Vagula Maaparandusühistu
    Saru prügila likvideerimine   RMK
    Kobela alajaama teed ja platsid   AS KEK-i Ehitus
    Urvaste mäe nõlvalihke likvideerimine   Eesti Teed AS
    Parksepa biotiikide rekonstrueerimine   Taskar OÜ
  2012   TÖÖDE SISU   TELLIJAD
    Väiso pkr-i kaldanõlva kindlustustööd   PMA
    Vagula Maaparandusühistu maaparandusehitiste rekonstrueerimine   MTÜ Vagula Maaparandusühistu
    Võhandu jõel kaitsetammi parandustööd   PMA maaparanduse osakond
    Tsooru oja kraavikaevetööd ja kaldanõlvade kindlustustööd   PMA
    Haiba küla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd   Kernu Vallavalitsus
    Navi küla Põrmujärve saneerimise projekti järgsed avariid ennetavad täiendavad tööd   SA Navi Järved
    Vastse-Roosa vesiveski paisu kalapääs   MTÜ Vastse-Roosa Külaselts
    Võhandu jõel umbrohutõrje teenus   PMA
    Posti tänava lõigu 220 m ala projekteerimistööd   Antsla Vallavalitsus
    Sõmerpalu aleviku veetorustike ja veehaarde projekteerimis-ehitustööd   Sõmerpalu Vallavalitsus
  2011   TÖÖDE SISU   TELLIJAD
    Vanasauna puhkeala kalda kindlustuse II etapp   FIE Vello Mikk
    Kaiavere ja Elistvere järvede kalade liikumisteede puhastamine   Eesti jõgede Taastamise Ühing
    Kaskaad tiikide kaevetööd   Delavan Invest OÜ
    Onga jõe ökoloogilise korrastamine ja parendamine   Põllumajandusamet
    Vanajõe ülesõidu truubid Matsalu rahvuspargis   RMK
    Hargla küla kanalisatsioonitorustiku rek.   Taheva Vallavalitsus
    Võhandu jõe umbrohutõrjetööd   Põllumajandusamet
    Sootalu peakraavi kraavikaevetööd   Põllumajandusamet
    Sootalu peakraavi truubi renoveerimise remonttööd   Põllumajandusamet
    Ärnu jõe hoiutööd   Põllumajandusamet
    Sõmerpalu ringkanali ja kanalisatsioonitorustiku rek.   Sõmerpalu Vallavalitsus
    Kõpu ja Tipu PÜ-129 ning Vanaveski ÜP-247 maaparandusehitise rek. projekti I ja II etapp   RMK
    Krabi küla ühisvee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja rajamine   Varstu Vallavalitsus
    Kasumetsa terviseraja ehitus   Antsla Vallavalitsus
  2010   TÖÖDE SISU   TELLIJAD
    AS Järvak, Tabina  
    O-I Production, Tabina  
    Vanasauna puhkeala   FIE Vello Mikk
    Kasumetsa terviserada   Antsla Vallavalitsus
    Anneküla ja Varstu silohoidla rek  
    Vana- Antsla ringkanal   Antsla Vallavalitsus
    Kamara veisefarmi vedelsõnnikuhoidla  
    Tsooru reoveepuhasti   Antsla Vallavalitsus
    Varstu järve ja Roobioru lumbi saneerimine   Varstu Vallavalitsus
    Abja-Paluoja biopuhasti  
    Anneküla sõnnikuhoidla  
    Kaagjärve veetrass  
    Kurenurme Tammiku tee  
    Räpo Jäätmekeskus  
    RMK Niinessaare -Aida rek  
    RMK Kõpu Tipu Vanaveski rek.   RMK
    MTÜ Ubesoo Maap. Sangla polder  
    Laguja prügila  
  2009   TÖÖDE SISU   TELLIJAD
    Kaagjärve küla reovee ülepumpamisjaam   Karula Vallavalitsus
    Rõngu Hooldusravikeskuse I etapi tööd   Rõngu Vallavalitsus
    Kukruse ümbersõidu teekraavid ja nõlvad   TREF AS
    Tartumaa asulate biotiikide renoveerimine   ET Haldus OÜ
    Tartumaa asulate biotiikide renoveerimine   Goreldoone OÜ
    Tsooru reoveepuhasti renoveerimine   Antsla Vallavalitsus
    Tamula promenaadi kaldakindlustus tööd   Nordecon Ehitus AS
    Varstu järve ja Roobioru lumbi saneerimine   Varstu Vallavalitsus
    Koogi kalapaisu ehitus   Siimel OÜ
    Aravete PÜ maaparandustööd   Siimel OÜ
    Paisülevoolude ehitus   Saage talu
  2008   Kraavi küla reoveepuhasti rek.   Antsla Vallavalitsus
    Kaika tuletõrje veevõtukoha kaevu ja juurdepääsutee rajamistööd   Antsla Vallavalitsus
    Materjalide laoplatsi ehitus   Eesti Kivivabrik OÜ
    Kaagjärve küla reovee ülepumbla ja kanalisatsiooni ehitus   Karula Vallavalitsus
    Lüllemäe sadevee trassi ja teekatte ehitus   Karula Vallavalitsus
    Mõniste paisjärve saneerimistööd   Mõniste Vallavalitsus
    Mõniste biotiikide rekonstrueerimine   Mõniste Vallavalitsus
    Orava Põhikooli spordiväljaku sadeveekanalisatsioon   Orava Vallavalitsus
    Heimtali küla reoveepuhasti koos vee- ja kanalisatsiooni rek.   Pärtsi Vallavalitsus
    Haiba küla reoveepuhasti ehitus koos vee- ja kanalisatsiooni rek.   Kernu Vallavalitsus
    Mullika-Imukvere tee rek.   RMK Laiuse metskond
    Roosa metskonna Sihitee uuendamine   Riigimetsa Majandamise Keskus
    Otepää looduspargis harivesiliku ja mudakonna koelmute kaevamine ja ümbruse korrastamine   Riiklik Looduskaitsekeskus
    Hänike küla uue veetrassi ehitus   Sõmerpalu Vallavalitsus
    Luhte paisjärve taastamine   Vastseliina Vallavalitsus
    Antsla-Haabsaare tee kraavide rajamine ja mullatööd   Võrumaa Teed AS
    Antsla jõe renoveerimistööd   Võru Maaparandusbüroo
    Võhandu jõe veetaimestiku niitmine   Võru Maaparandusbüroo
    Tamula järve ja Võhandu kanali kaldaalade saneerimine   Võru Linnavalitsus
    Võlsi linnaosa üleujutuseohu ja Tamula järve võimaliku reostuse ärahoidmistööd   Võru Linnavalitsus
    Kalda ja Raba tänavate kraavide puhastamine   Võru Linnavalitsus
  2007   Silo ja lägahoidla, tee, plats   Anneküla Piim OÜ
    Tee-ehitus   RMK Alatskivi Metskond
    Riigimaanteede põhiteetruubid   AS TREF
    Jäätmejaama ehitus   Võru Linnavalitsus
    Vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus   AS KAJAX
    Karjääri kaevandustööd   Leesment Gravel OÜ
    Biopuhastite rek.   Kernu Vallavalitsus
    Biopuhasti rek.   Abja Vallavalitsus
    Biopuhasti rek.   OÜ Trassid
    Monteeritav metalltruup   Maveter OÜ
    Biopuhasti rek.   Antsla Vallavalitsus
    Kõreliste tiigi,truubid,tee   RLKK Põlva-Valga-Võru Reg.
    Vee- ja kanalisatsioonitrassi rek.   Sõmerpalu Vallavalitsus
    Biopuhasti rek., hooldus   Taheva Vallavalitsus
    Veetrassi rek., tee remont   Karula Vallavalitsus
    Reoveepumpla paigaldus   OÜ Laitse Loss
  2006   Tartu-Jõhvi mnt. truubid  
    Meremäe-Empower plats  
    Varnja poldri rek.  
    Võru metsk. Tammiku teeehit.  
    Vana-Antsla ringkanali rek.   Antsla Vallavalitsus
    Sänna lauda plats  
    Tahesõnnikuhoidlad  
    Alatskivi metsk. teede rek.  
    Mäeotsa kinnistu trassid  
  2005   Tartu-Viljandi mnt. põhiteetruubid  
    Anneküla piimafarmi lägahoidla ehitus  
    Väiketalunike tahesõnnikuhoidlad  
    Antsla valla jäätmekäitluskeskus  
    Obinitsa-Võmmorski mnt. maalihke remonttööd  
    Varstu piimafarmi lägahoidla ehitus  
    Kurenurme metsakuivenduse rekonstrueerimine  
    Tabina paisjärve ülevoolu ehitus  
    Kobela reoveepuhasti rekonstrueerimine  
    Valga linna spordihalli pinnasetööd ja vundamentide aluste ehitus  
  2004   Kannusaare metsakuivenduse rekonstrueerimine  
    Lüllemäe-Kaagjärve veetrassi rekonstrueerimine  
    Laguja prügila sulgemine  
    Osula reoveepuhasti rekonstrueerimine  
    Narva alajaamaaluse platsi ehitus  
    Viljandi järve matkaraja ehitus  
    RMK Erastvere metskonna Lajavangu metsatee ja silla ehitus  
    Võru-Väimela rattatee ja truupide ehitus  
    Räpo jäätmekäitluskeskuse ehitus  
  2003   Kambja eksperimentaalne reoveepuhasti  
    Narva elektrijaama gaasijaotustorustiku kõrgsurve trassi mullatööd 6 km  
    Kuura veevarustuse ja kanalisatsiooni trasside ehitus  
    Varese saeveski ümbersõidutee  
    Logistikakeskus Sännas. Kaitseministeerium  
  2002   Kubija järve süvendamine  
    Raadimõisa trassid  
    Tallinn-Tartu mnt. taastusremont  
    Võru valla Puiga reoveepuhasti  
    Erastvere metskonna metsateed  
    Rakvere linna Ussimäe prügila katmine  
    Viljandi linna matka- ja puhkeraja ehitus  
    Antsla linna Veski tn. kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus  
    Põhja piirivalvepiirkonna Süsta tn. reostuse likvideerimine  
    Võhandu jõesängi hooldustööd  
    Haagi puhasti rekonstrueerimine  
    Miiduranna-Maardu raudteemaa korrastustööd  

© 2005 Kagumerk OÜ                                         created by New Media Guru